Volume 34 (1988) - Issue 9

Hronec, O., Hajdúk, J.
Judging the effect of immissions on agricultural crops from the viewpoint of immissions balance.
Posudzovanie vplyvu imisií na poľnohospodárske plodiny z hľadiska bilancie imisií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 9, pp. 793-802.

Kobza, J.
Heterogenity and variability of some important soil properties and basic principles of monitoring them.
Heterogenita a variabilita niektorých dôležitých pôdnych vlastností a základné princípy ich monitorovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 9, pp. 803-809.

Dančík, J., Daniška, J.
Effect of spacing sowing and the depth of pre-sowing loosening on the emergence rate and yield of lucerne in the sowing year.
Vplyv sejby do sponov a hĺbky predsejbového kyprenia na vzchádzavosť a úrodu lucerny v roku sejby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 9, pp. 810-820.

Jamriška, P.
Effect of lucerne stand density on the contents of selected mineral substances.
Vplyv hustoty porastu lucerny siatej na obsah vybraných minerálnych látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 9, pp. 821-832.

Knotek, S., Žiláková, J.
Effect of graded nitrogen rates on silageability of sown and natural grass cover in the fresh state.
Vplyv of graded nitrogen rates on silageability of sown and natural grass cover in the fresh state.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 9, pp. 833-841.

Lišková, M., Sabová, M., Valocká, B.
Extensiveness and abundance of parasitic nematodes in the productive cereal husbandry areas of the Slovak Socialistic Republic.
Extenzita a abundancia parazitických nematód v produkčných obilninárskych oblastiach SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 9, pp. 842-849.

Kulíšek, V., Barta, M., Jakubička, I., Závodný, Ľ., Zemanovič, I.
Anatomical description of the male sexual system of nutrias (Myocastor coypus). Part II.
Anatomický opis samčej pohlavnej sústavy nutrií (Myocastor coypus). II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 9, pp. 849-853.

Šebová, K.
Growth of live weight, head, neck, trunk, breast and wings of japanese quails at the postnatal period.
Rast živej hmotnosti, hlavy, krku, trupu, pŕs a krídiel japonských prepelíc v postnatálnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 9, pp. 854-869.

Top