Volume 27 (1981) - Issue 6

Marek, J., Hraška, Š., Bežo, M.
Plastoglobules of the chloroplasts of various wheat varieties.
Plastoglobule chloroplastov rôznych odrôd pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 473-480.

Tkáč, J.
The effect of irrigation on the change of the soil structure.
Vplyv závlah na zmenu štruktúry pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 481-487.

Chreneková, E.
The effect of plumbous ion on the first development stage of plants.
Vplyv olovnatého iónu na prvú fázu vývoja rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 488-493.

Stredanský, J.
A possibility of determination of the instesity of wind erosion for a locality in question.
Možnosť určenia veternej erózie pre konkrétne stanovište.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 494-500.

Miklášová, M.
The genetic conditioning of some quantitative characters of wheat in the F1 and F2 generations. 1. stability of genetic parametres.
Genetická podmienenosť niektorých kvantitatívnych znakov pšenice v F1 a F2 generácii. I. stabilita genetických parametrov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 501-506.

Kliment, J., Uhlár, J.
Growth and fattening properties of bull hybrids of the f10 generation of the Slovak spotted with the Holstein-Friesian Redspotted Breed.
Rastové a výkrmové vlastnosti býkov krížencov F10 generácie slovenského strakatého s holštajnskofrízskym červenostrakatým plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 507-517.

Uhrín, V.
Microscopic structure of some muscles of pigs. I. muscle fibres.
Mikroskopická stavba svalov ošípaných. I. svalové vlákna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 518-529.

Kepeňa, L., Kopernický, J.
Nutrition and sexual activity of drone bees.
Výživa a pohlavná aktivita včelích trúdov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 530-537.

Bielik, P., Tratická, M.
Somatometrical comparison of Arab and Lippizzaner pedigree mares in the pedigree animal breeding farm at Topolčianky with the pedigree breeding stock purchased for reproduction.
Somatometrické porovnanie dochovaných arabských a lipicanských plemenných kobýl v PP Topolčianky s plemenným materiálom zakúpeným na reprodukciu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 538-547.

Palo, V., Jurášková, D.
A study of the properties of fractionated ft of stored (Barrelled) sheep cheese. I. some chemical and physical properties.
Štúdium vlastností frakcionovaného tuku skladovaného (sudovaného) ovčieho syra. I. niektoré chemické a fyzikálne vlastnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 6, pp. 548-556.

Top