Volume 34 (1988) - Issue 12

Chrenek, J., Benc, F.
Fattening and carcass traits of crossbreds of the Slovak spotted and Holstein-Friesen (RED) Breeds. II. Slaughter characteristics.
Výkrmové a jatočné vlastnosti krížencov slovenského strakatého a holštajnskofrízskeho plemena (RED). II. jatočná hodnota.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 12, pp. 1062-1069.

Nosáľ, V., Polanská, O., Mrázová, M.
Some quality meat indicators of bull calves of a high hereditary proportion of the Holstein-Friesian Breed.
Niektoré kvalitatívne ukazovatele mäsa býčkov s vysokým dedičným podielom holštajnskofrízskeho plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 12, pp. 1070-1078.

Nosáľ, V., Palanská, O., Mrázová, O.
Some quality meat indicators of bull calves of a high hereditary proportion of the Holstein-Friesian breed.
Niektoré kvalitatívne ukazovatele mäsa býčkov s vysokým dedičným podielom holštajnsko-frízskeho plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 12, pp. 1070-1078.

Michalík, I., Karlubík, M.
Nutritional quality of cereal proteins in the nutrition of monogastric animal.
Nutričná kvalita bielkovín obilnín vo výžive monogastrických zvierat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 12, pp. 1079-1088.

Pašmík, M., Flak, V., Lichvár, I., Sokol, J., Letovanec, P.
Contrasting of the nutrional level in fattening pigs on the basis of a fattening experiment and blood analysis results.
Porovnanie úrovne výživy výkrmových ošípaných na základe kŕmneho pokusu a výsledkov analýzy krvi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 12, pp. 1089-1099.

Šebová, K., Kulíšková, Ľ.
Growth of pelvic limbs in Japanese quails at the postnatal period.
Rast panvových končatín japonských prepelíc v postnatálnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 12, pp. 1100-1108.

Sloboda, A., Daňková, V.
Technical and economic comparison of different technologies of stable manure transportation.
Technicko-ekonomické porovnanie rôznych technológií vývozu maštaľného hnoja.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 34, 1988, no. 12, pp. 1109-1117.

Top