Volume 39 (1993) - Issue 2

Gregorová, H., Lichner, S., Fusková, E., Kečkeméthy, A.
Winter catch crops and silage corn in two-yield growing system.
Ozimné medziplodiny a kukurica na siláž v dvojúrodnom systéme pestovania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 89-99.

Ivanič, J., Pačuta, V., Majerník, F.
Effect of slowly affecting nitrogenous fertilizers on nutrient resorption by tobacco plants.
Vplyv pomaly pôsobiacich dusíkatých hnojív na resorpciu živín rastlinami tabaku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 100-109.

Ondrišík, P., Fridrichová, M.
Washing up of nutrients after application of slowly affecting fertilizers in laboratory lysimetric experiment.
Vyplavovanie živín po aplikácii pomaly pôsobiacich hnojív v laboratórnom lyzimetrickom pokuse.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 110-117.

Streďanský, J.
Effect of sowing structure on intensity of wind erosion.
Vplyv štruktúry osevu na intenzitu veternej erózie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 118-124.

Blaho, R., Fľak, P., Ligačová, A.
Effect of age on milk eficienty in heifers at calving.
Vplyv veku pri otelení na mliekovú úžitkovosť jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 125-131.

Nosáľ, V., Čuboň, J., Kmeťová, E., Gáliková, J.
Composition of carcass half of bulls of different genotypes at the intensive fattening.
Zloženie jatočnej polovičky býkov rôznych genotypov pri intenzívnejšom výkrme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 132-140.

Svetlanská, M., Maierhofer, R., Obermeier, A.
Effect of different feeding systems on the base of grasses and maize silage on performance of dairy cows.
Vplyv rôznych systémov kŕmenia na báze tráv a kukuričnej siláže na úžitkovosť dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 141-149.

Pšenica, J.
Length of interval between generations of pinzgau cattle in the section father -son and mother-son.
Dĺžka generačného intervalu pinzgauského dobytka v úseku otec-sy a matka-syn.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 150-157.

Vrtiak, O.J., Štvrček, Š.
Significance of MHC in cattle.
Význam MHC u hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 2, pp. 158-169.

Top