Volume 47 (2001) - Issue 10

Omelka, R., Bauerová, M., Bulla, J.
Genetic markers for reproductive traits in pigs.
Genetické markéry reprodukčných vlastností u ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 10, pp. 731-740.

Krška, P., Lahučký, R., Kuchenmeister, U., Nurnberg, K., Demo, P., Kuhn, G.
Effect of dietary vitamin E supplementation on carcas and meat quality and oxidation stability of pork.
Vplyv zvýšeného prídavku vitamínu E v kŕmnej dávke na jatočnú hodnotu tela, kvalitu a oxidačnú stabilitu mäsa ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 10, pp. 741-753.

Žitný, J., Kúbek, A., Trakovická, A., Bujko, J.
Evaluation of milk production of slovak spotted cows according to selection for special combining ability.
Hodnotenie mliekovej úžitkovosti kráv slovenského strakatého plemena podľa selekcie na špeciálnu kombinačnú schopnosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 10, pp. 754-766.

Tančin, V.
Milk ejection in relation to milk flow profiles.
Reflex spúšťania mlieka vo vzťahu k toku mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 10, pp. 766-779.

Brouček, J., Mihina, Š., Kišač, P., Uhrinčať, M.
Ethological aspects of drinking in calves.
Etologické aspekty napájania teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 10, pp. 780-798.

Witek, B., Kolataj, A., Rafay, J., Król, T.
Activity of some lysosomal enzymes during ontogenesis of rabbits.
Aktivita niektorých lyzozomálnych enzýmov počas ontogenézy králikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 47, 2001, no. 10, pp. 799-808.

Top