Volume 30 (1984) - Issue 7

Hraška, Š., Javor, Ľ.
Genetic conditioning of protein fractions and their amino acids in the grain of wheat hybrids.
Genetická podmienenosť frakcií a v nich obsiahnutých aminokyselín v zrne hybridov pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 593-603.

Demo, M., Tibenský, J., Zaťko, J.
Effect of the forecrop and different soil tillage method on the grain yield of winter wheat variety Iris.
Vplyv predplodiny a rôzneho spôsobu obrábania pôdy na úrodu zrna ozimnej pšenice odrody Iris.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 604-611.

Ivanič, J., Jedlovská, L.
Effect of organic and mineral manuring on the dynamics of changes of the contents of various sulphur fractions inthe soil in relation to its resorption by spring barley plants during vegetation.
Vplyv organického a minerálneho hnojenia na dynamiku zmien obsahu rozličných frakcií síry v pôde vo vzťahu k jej resropcii rastlinami jarného jačmeňa počas vegetácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 612-623.

Pauko, Š., Masárová, K., Vozár, I., Bátora, R.
Effect of the fungus Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal on the yield and quality of the spring barley grain.
Vplyv huby Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal na úrodu a kvalitu zrna jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 624-633.

Jančovič, J.
Phosphorus in the dry matter of grass stand at different defoliation regimes and intensive nitrogen fertilization.
Fosfor v sušine trávneho porastu pri rôznom režime defoliácie a intenzívnom dusíkatom hnojení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 634-641.

Čuriová, S., Vlk, J., Vacek, V.
The effect of sublimation drying on the germinating capacity of clover crops seeds.
Vliv sublimačního vysušování na klíčivost semen jetelovin.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 642-647.

Uhrín, V., Šebová, K., Kulíšková, Ľ., Palanská, O.
Carcass quality and nutritive value of hen meat after termination of egg-laying period. II. Nutritive value.
Jatočná kvalita a nutričná hodnota mäsa sliepok po skončení znáškového obdobia. II. nutričná hodnota.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 648-659.

Paška, I.
Efficiency of sows under different stabling conditions.
Úžitkovosť prasníc v rozdielnych podmienkach ustajnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 660-664.

Gabriš, J., Mattová, J.
Acclimatization of the Belgian Landrase under pedigre breeding conditions.
Aklimatizácia plemena Belgické landrase v podmienkach šľachtiteľských chovov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 665-673.

Bahr, H., Grman, J. Koronthályová, O.
Some problems in the thermal protection of farm structures.
Niektoré problémy pri tepelnej ochrane poľnohospodárskych stavieb.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 7, pp. 674-686.

Top