Volume 11 (1965) - Issue 12

Majerčiak, P., Čupka, V., Karakoz, A., Poltársky, J.
Main directions in the development of rearing pigs in Slovakia.
Základné smery rozvoja chovu ošípaných na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 12, pp. 865-876.

Pevný, V.
Arid periods in Nitra.
Suché obdobia v Nitre.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 12, pp. 877-884.

Říman, L., Foltín, J.
Study of the technological and malt values of the spring barley world assortment in the maize-growing area.
Štúdium technologických a sladovníckych hodnôt svetového sortimentu jarného jačmeňa v kukuričnej oblasti.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 12, pp. 885-892.

Čuri, J.
Contribution to the intensity of the occurence of cysts Helmitha Heterodera Schatii (S C H M I D T 1871) in the East Slovakia soils.
Príspevok k intenzite výskytu cýst Helminta Heterodera Schachtii (S C H M I D T 1871) v pôdach Východného Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 12, pp. 893-899.

Blaho, R., Antal, J., Benko, L.
Influence of an early feeding og high doses of coarse fodders on the changes of the internal organs of heifers.
Vplyv včasného skrmovania vysokých dávok objemových krmív na zmeny vnútorných orgánov jalovíc.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 12, pp. 900-904.

Uhrín, V., Buntová, H.
A contribution to the location of the neutral fat in the liver of pigs after Filex application.
Príspevok k rozmiestneniu neutrálneho tuku v pečeni ošípaných po podaní Filexu.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 12, pp. 905-911.

Top