Volume 16 (1970) - Issue 6

Caputa, J., Revaz, J. P., Vološin, J.
Use of improved grass varieties for establing temporary growths.
Využitie šľachtených odrôd tráv pre zakladanie dočasných porastov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 469-481.

Tkáč, J.
Tne need of irrigation water for pastures on arable land and its distribution during the operation.
Potreba závlahovej vody pasienkov na ornej pôde a jej rozdelenie v prevádzke.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 482-491.

Holobradý, K., Kulich, J., Čermák, F.
The effect of furnace dust of cement works on some physical-technological properties of soil. Part II.
Vplyv pecných prachov cementární na niektoré fyzikálno-technologické vlastnosti pôdy. II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 492-499.

Faško, J.
The importance of matroclinity for milk profitableness of the Slovak spotted cattle with the Jersey breed.
Význam matroklinity pre mliekovú úžitkovosť reciprokých krížencov slovenského strakatého dobytka s jerseyským plemenom.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 500-504.

Hučko, V., Boleček, J.
A contribution to the study of milk profitableness of crossbred cows of F1 genration (Slovak spotted x Ayrshire) in contrast to Slovak potted cows of the same age in the district of Trenčín.
Príspevok k štúdiu mliekovej úžitkovosti kríženiek F1 generácie (slovenský strakatý x ayrshire) v porovnaní so slovesnkým strakatým vrstovnicami v okrese Trenčín.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 505-512.

Hell, P., Bakoš, A.
Evaluation of partridge production in Slovakia in 1968.
Zhodnotenie produkcie jarabíc na Slovensku v roku 1968.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 513-520.

Puchlý, Š.
An analysis of price influence in output - input models of value of agricultural enterprises.
Analýza cenových vplyvov v hodnotových input - outputových modeloch poľnohospodárskeho podniku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 521-532.

Krausko, A.
A study of the effect of different soil preparation and of nutrition on some fertility elements and basic qualitative features of spring barley.
Štúdium vplyvu rôznej prípravy pôdy a výživy na niektoré úrodotvorné prvky a základné kvalitatívne znaky jarného jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 533-540.

Dubovský J.
Some problems of wheat heterosis.
niektoré problémy heterózy pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 541-550.

Hubinský, J., Medvecký, D.
Experiences from the operation of exerimental calf-houses part I.
Poznatky z prevádzky experimentálnych teľatníkov. I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 6, pp. 551-557.

Große-Brauckmann, E., Červenka, L.
Pot trials in modern way.
Moderná prevádzka nádobových pokusov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI. 1970, N. 6, pp. 558-564.

Top