Volume 35 (1989) - Issue 1

Dančík, J.
Influence of seeding rate of its composition on the yield of alfalfa mixtures with chosen species or with clover.
Vplyv výsevku a jeho zloženia na úrodu miešaniek lucerny s vybranými druhmi tráv alebo ďatelinou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 1, pp. 6-18.

Fecenko, J., Klein, J.
Nutrient uptake and cumulation in the potato dry matter as dependent on fertilization by divided nitrogen rates.
Príjem a kumulácia živín v sušine zemiakov v závislosti od hnojenia delenými dávkami dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 1, pp. 19-30.

Švejcar, V., Okáč, A.
Metals in Tokay grape musts and wines.
Kovy v tokajských moštech a vínech.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 1, pp. 31-37.

Kliment, J.
Hybridization of beef cattle with European bison (Bison bonasus).
Hybridizácia hovädzieho dobytka so zubrom európskym (Bison bonasus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 1, pp. 38-44.

Brouček, J., Novák, L., Kovalčik, K.
Zoung heifer rearing in hutches during winter period.
Odchov jalovičiek v búdach v zimnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 1, pp. 45-54.

Torok, J., Cabajová, M., Torok, J.
Cost level as the limiting factor of increasing the effectiveness of sugar beet production.
Nákladová úroveň ako limitujúci faktor zvyšovania efektívnosti výroby cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 1, pp. 55-63.

Vaškovský, P.
Evaluation of the flax production system by factor and cluster analyses.
Hodnotenie produkčného systému ľanu použitím faktorovej a zhlukovej analýzy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 1, pp. 64-75.

Bodo, M.
Economic realization analysis of flax seed under conditions of mountain growing district.
Ekonomická analýza realizácie semena ľanu v podmienkach horskej výrobnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 1, pp. 76-85.

Top