Volume 8 (1961) - Issue 8

Boháč, J.
New trends in plant breeding.
Nové trendy v šľachtení rastlín.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 8, pp. 561-566.

Haraj, C., Dubovský, J.
Contribution to the question of artificial varietal populations of barley and its inherent dynamics.
Príspevok k otázke umelých odrodových populácií pri jačmeni a ich vnútrodruhová dynamika.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 8, pp. 567-575.

Miček, J.
Sexual dimorphism in the density and shape of extraembryonal yolk circuit in chicks.
Secuálny dimorfizmus v hustote a tvare extraembryonálneho žĺtkového obehu kurčiat.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 8, pp. 577-584.

Peter, V., Országh, V., Landau, L.
The comparison of the results of feeding chickens reared on deep litter and those reared in cages.
Porovnanie výsledkov výkrmu kurčiat na hlbokej podstielke a v klietkach.
Poľnohospodárstvo, vol. VIII, 1961, N. 8, pp. 585-590.

Top