Volume 11 (1965) - Issue 1

Plesník, J.
On some static standards in the scientifiec production.
O niektorých základných normách vedeckej tvorby.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 3-6.

Ševečka, Ľ.
The results of the experiments with the agrotechnique of red clover grown for seed.
Výsledky pokusov a agrotechnikou ďaletiny lúčnej na semeno.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 7-17.

Šály, A., Kríž, J.
A contrubution on the occurence of Heterodera Humuli F I L I P J E V in Czechoslovakia.
Príspevok k výskytu háďatky chmeľového (Heterodera ?Humuli F I L I P J E V) v ČSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 18-25.

Kresák, M.
Possibilities of reactivization of the pharynx glands of a honey bee.
Možnosti reaktivovania hltanových žliaz včely medonosnej.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 26-34.

Mišík, V., Tuča, V.
Judging the exterior of a danube carp with respect to the choice of breeding material.
Posudzovanie exteriéru dunajského kapra so zreteľom na výber plemenného materiálu.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 35-44.

Červený, A., Kuča, Š.
Contribution to the economy of fattening turkeys.
Príspevok k ekonomike výkrmu moriek.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 1, pp. 45-58.

Top