Volume 12 (1966) - Issue 4

Červený, A., Ivanka, L., Grofík, R.
Contribution to the estimate of hectare yelds and harvest losses in potatoes and sugar beet. part II.
Príspevok k odhadu hektárových úrod a zberových strát u zemiakov a cukrovej repy, II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, pp. 304-315.

Palášthy, E.
We start our way of economical ruling of agriculture.
Nastupujeme cestu ekonomického riadenia poľnohospodárstva.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, pp. 241-245.

Zaťko, J., Košík, J.
Influence of various ways of ploughing under lucerne on the physical state and the height of winter wheat yields.
Vplyv rôzneho spôsobu zaorania lucerny na fyzikálny stav pôdy a výšku úrod ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, pp. 246-254.

Veneni, M.
Information from the investigation of irrigation agrotechnique of sugar beet in middle Váh river -valley.
Poznatky z výskumu závlahovej agrotechniky cukrovej repy zo stredného Považia.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, pp. 255-267.

Mišiga, S., Lietava, M.
Investigation of fungicides used against mildews. I. preparations containing sulphur or those combined with sulphur.
Prieskum fungicídov proti múčnatkám I. prípravky obsahujúce síru alebo kombinované so sírou.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, 268-281.

Psota, T., Gavora, J., Dubayová, J.
Contribution to the study of the influence of fibre biostimulators on weight gains of pigs in fattening. part II.
Príspevok k štúdiu vplyvu tkaninových biostimulátorov na váhové prírastky ošípaných vo výkrme.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, pp. 282-287.

Blaho, R., Antal, J.
Study of the most suitable age for the first impregnation of heifers of the slovak spotted breed.
Štúdium najvhodnejšieho veku pri prvom zabreznutí jalovíc slovenského strakatého plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, pp. 288-292.

Uhrík, v., Paška, J.
Contribution to the occurrence, distribution and amount of glycogen in the liver of pigs after applying Filex.
Príspevok k výskytu, rozmiestneniu a množstvu glykogénu v pečeni ošípaných po podaní Filexu.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, pp. 293-303.

Bartík, M., Michnová, E.
Possibilities of using enzymes in diagnosis and therapy.
Možnosti použitia enzýmov v diagnostike a v terapii.
Poľnohospodárstvo, vol. XII, 1966, N. 4, pp. 316-324.

Top