Volume 18 (1972) - Issue 8

Belej, J., Kulík, D.
A study of the effect of the application of mineral fertilizers and irrigation on maize yield for grain.
Štúdium vplyvu aplikácie priemyselných hnojív a závlahy na úrodu kukurice na zrno.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 641-655.

Linkeš, V.
Variability of properties of illimerized soils and problems of their classification.
Variabilita vlastností illimerizovaných pôd a problémy ich klasifikácie.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 656-664.

Habovštiak, J.
Effect of various methods of application of nitrogen nutrient on the production of grass cover.
Vplyv rôznych spôsobov aplikácie dusíkatej výživy na produkciu trávneho porastu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 665-672.

Antal, J.
Rearing calves on the completety granulated feeding ration up to the age of 90 days.
Odchov teliat kompletnou granulovanou kŕmnou dávkou do veku 90 dní.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 673-679.

Kliment, J., Pšenica, J., Uhlár, J.
Intensity of the selection of bulls of the Slovak spotted breed.
Intenzita selekcie býkov slovenského strakatého plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 680-687.

Blaho, R.
Effect of grain and grainless nutrient in various periods of heifer breeding on the live weight gain and nutrient consumption.
Vplyv jadrovej a bezjadrovej výživy v rôznom období odchovu jalovíc na rast živej váhy a spotrebu živín.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 688-698.

Lysiová, J., Lisý, M., Šebo, D.
A contribution to the problems of tractor equipment and of an effective utilization of tractors in the potato-type production area.
Príspevok k problematike vybavenosti a efektívneho využitia traktorov v zemiakovej výrobnej oblasti.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 699-708.

Janáč, K.
Sheep breeding in the CSSR and their demands as for the climate in sheep pens.
Chov oviec v ČSSR a ich požiadavky na klímu v ovčíncoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 709-720.

Brányiková, I.
Some possibilities of the utilization of air photographs in the area of soils.
Niektoré možnosti využitia leteckých snímok v oblasti pôd.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 721-726.

Špaldon, E., Ferík, M.
Washing units, sample drawing of monolites from field covers of cultivated crops, their wrapping and isolation of tha root mass from the soil substrate.
Vyplavovací agregát, odber monolitov z poľných porastov kultúrnych plodín, ich balenie a izolácia koreňovej hmoty z pôdneho substrátu.
Poľnohospodárstvo, vol. XVIII, 1972, N. 8, pp. 727-737.

Top