Volume 42 (1996) - Issue 9

Múdry, P., Juráček, Ľ., Sedlák, A.
Effect of nitrogen doses, stand density and supplemental irrigation on a model maize hybrid. I. parameters of vegetative growth.
Vplyv dávok dusíka, hustoty poratu a doplnkovej závlahy na modelový hybrid kukurice. I. Ukazovatele vegetatívneho rastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 9, pp. 657-668.

Múdry, P., Juráček, Ľ., Sedlák, A.
Effect of nitrogen doses, stand density and supplemental irrigation on a model maize hybrid. II. photosynthetical capacity of the leaf.
Vplyv dávok dusíka, hustoty porastu a doplnkovej závlahy na modelový hybrid kukurice. II. fotosyntetická kapacita listu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 9, pp. 669-680.

Izakovič, R.
Creation of homozygote maize genotypes.
Tvorba hmozygótnych genotypov kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 9, pp. 681-695.

Masnica, M.
Genetic diversity as indicator of biological and ecological stress of maize.
Genetická diverzita ako indikátor biologického a ekologického stresu kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 9, pp. 696-705.

Drimal, J.
Possibility of local populations utilizing in the maize breeding.
Možnosti využitia krajových populácií pri šľachtení kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 9, pp. 706-715.

Izakovič, R.
Study of basic and complementary characteristic of earliness in maize.
Skúmanie základnej a doplnkovej charakteristiky skorosti kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 9, pp. 716-726.

Mazúr, M.
Agronomical contribution to the price setting of the calibrated seed of maize.
Agronomický príspevok k oceňovaniu kalibrovaného osiva kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 9, pp. 727-740.

Top