Volume 14 (1968) - Issue 4

Repka, J., Kostrej, A.
Making use of the growth analysis in the evalution of the agrotechnical experiment.
Využitie rastovej analýzy pri hodnotení agrotechnického pokusu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 236-247.

Praslička, J.
Course of the generative cycle of peach aphid (Myzus Persicae S U L Z.) under our conditions.
Priebeh generačného cyklu vošky broskyňovej (Myzus Persicae S U L Z.) v našich podmienkach.
Poľnohospodárstvo. vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 248-258.

Dančík, J.
Evalution of the winter intercrops investigation in the maize growing region.
Zhodnotenie výskumu ozimných medziplodín v kukuričnej výrobnej oblasti.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 259-269.

Adamec, O., Ledeč, M., Grom, A., Košutzký, J.
Contribution to the study of the effect of various hormonal preparations as inhibitors of egg laying with hens - Dexametazon.
Príspevok k štúdiu účinku rôznych hormonálnych preparátov ako inhibítorov znášky sliepok - Dexamatazov.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 270-277.

Labuda, J., Knotek, S.
Influence of feeding maize silage and hay of grass haylage on the intake of dry matter and milk utility of milk cows.
Vplyv skrmovania siláže kukurice a sena, respektíve senáže trávy na príjem sušiny a mliečnu úžitkovosť dojníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 278-285.

Sidor, V.
Study of growth rate of miniature pigs with special regard to the critical period, anemia development in the 3rd and 4th weeks after birth.
štúdium rastovej intenzity miniatúrnych prasiec a osobitým zreteľom na kritické obdobie, vývoj anémie v 3. a 4. týždni po uliahnutí.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 286-295.

Špaldon, E. Ivanič, J.
Study of the absorption of nutrients by red pepper considering the dynamics of the exchanges in the nutrition level and the mutual rations among nutrients in the course of the growing season.
Štúdium prijímania živín koreninovou paparikou so zreteľom na dynamiku zmien v úrovni výživy a vzájomných pomerov medzi živinami cez vegetáciu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 296-303.

Kandera, J.
Nitrogen fertilization of clover crops.
hnojenie ďatelinovín dusíkom.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 304-311.

Janáč, K.
Floors and their influence on housing environment in objects for intensive poultry rearing.
Podlahy a ich vplyv na prostredie v objektoch pre intenzívny chov hydiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 312-322.

Fryček, A.
On farming in Austirn alps.
O hospodárení v rakúskych alpách.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 4, pp. 323-327.

Top