Volume 26 (1980) - Issue 11

Galba, J., Tomáš, J.
The dynmics and chemical composition of rain water in the emission ground ENO and their effect on the environment.
Dynamika a chemické zloženie zrážkových vôd v emisnom areáli a ich vplyv na životné prostredie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 11, pp. 973-983.

Sýkora, M., Dubovský, J.
Frequention of chlorophyll mutations of spring barley after treating with chemical mutants in the M3 and M4 generations.
Frekvencia chlorofylových mutácií jarného jačmeňa po ovplyvnení chemickými mutagénmi v M3 a M4 generácii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 11, pp. 984-993.

Miklášová, M.
Estimation of components of genetic variability of some quantitative characters of winter wheat by the Axel and Johnson method.
Odhad zložiek genetickej variability niektorých kvantitatívnych znakov ozimnej pšenice Akselovou a Johnsonovou metódou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 11, pp. 994-999.

Sidor, V., Bobček, B.
Evaluation of the meat yield of hybrid boars of various breeds from the viewpoint of their assertion in the production of synthetic paternal lines.
Vyhodnotenie mäsovej úžitkovosti hybridných kancov rôznych plemien z hľadiska ich uplatnenia sa pri tvorbe syntetických otcovských línií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 11, pp. 1000-1006.

Makara, A., Stráňaj, I.
The age and growth of Thymallus thymallus in the upper course of the Slana river.
Vek a rast lipňa obyčajného (Thymallus thymallus) v hornom roku rieky Slanej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 11, pp. 1007-1013.

Barabáš, J.
Following of the interaction influence of active acidity and calcium chloride addition on the content of water and mineral substances in the contrate of all milk proteins.
Sledovanie interakčného vplyvu aktívnej kyslosti a prídavku chloridu vápenatého na obsah vody a minerálnych látok v koncentrátoch všetkých mliečnych bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 11, pp. 1014-1021.

Top