Volume 35 (1989) - Issue 10

Cagáň, Ľ.
Anatomical structure of starch endosperm in wheat grain. I. Cell formation and beginning of storage or reserve substances.
Anatomická stavba škrobového endospermu zrna pšenice. I. tvorba buniek a začiatok ukladania zásobných látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp.868-881.

Šrobárová, A., Bukovčáková, M.
Variability of wheat spike fusariose effectors.
Variabilita pôvodcov fuzarióz klasov pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp. 882-890.

Jamriška, P.
The effect of lucerne variety and or the way of stand establishing on its yield.
Vplyv spôsobu založenia porastu a odrody na úrodu lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp. 891-899.

Gubiš, V.
Susceptibility of lucerne varieties and newly improved cultivars to bacterial wilt.
Náchylnosť odrôd a novošľachtencov lucerny voči baktériovému vädnutiu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp. 900-908.

Bolvanský, M.
Intraspecific and seasonal variability of the full nuts proportion of European chestnut (Castanea sativa Mill.) at selected localities of Slovakia.
Vnútrodruhová a sezónna variabilita podielu plných plodov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) na vybraných lokalitách Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp. 909-920.

Nosáľ, V. Pavlič, M.
Carcass value of hybrids of Slovak spotted race with higher hereditary rate of Holstein-Friesian race.
Jatočná hodnota krížencov slovenského strakatého plemena s vyšším dedičným podielom holštajnsko-frízskeho plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp. 921-928.

Kmeťová, E., Mojto, J., Foltys, V., Szakácsová, D.
The effect of preslaughte and slaughter stress on the levels of biochemical indices in the blood of slaughter bulls.
Vplyv predjatočnej a jatočnej záťaže na hladiny biochemických ukazovateľov v krvi jatočných býkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp. 929-934.

Mihina, Š., Gemeri, L., Boroš, V., Brestenský, V., Szabová, G.
The effect of construction properties of milking equipment on the quality of milk fat.
Vplyv konštrukčných vlasností dojacieho zariadenia na kvalitu mliečneho tuku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp. 935-942.

Šimko, Š.
The occurrence of fowl typhoid-causing Salmonella in dissected domestic fowls (Gallus domesticus) in Slovakia in 1981-1985.
Salmonely u pitvaných kúr domácich (Gallus domesticus) na Slovensku v rokoch 1981-1985.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 10, pp. 943-950.

Top