Volume 11 (1965) - Issue 6

Karakoz, A.
In memory of Docent Engineer Dr. Jaroslav Kříženecký, DrCc.
Spomienka na doc. Inž. Dr. Jaroslava Kříženeckého, DrSc.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 6, pp. 433-439.

Hľucháň, E., Mayer, J., Á bel, E.
Influence of the exhalation from aluminium plant on the fluorine compounds content in the fall and dust.
Vplyv exhalátov hlinikárne na obsah zlúčenín fluóru v prachovom pokryve.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 6, pp. 440-446.

Haspelová-Horvátovičová, A.
Chlorophyll changes in relation to the sort resistance of barley to mildew (Erysiphe Graminis F. SP. Hordei M A R C H A L).
Zmeny chlorofylu vo vzťahu k sortovej odolnosti jačmeňa proti múčnatke (Erysiphe Graminis F. SP. Hordei M A R C H A L).
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 6, pp. 446-454.

Antal, J., Blaho, R.
Investigation of possibilities of rearing celves of the slovak spotted breed on a low-plane consumption of animal proteins.
Výskum možnosti odchovu teliec slovenského strakatého plemena pri nízkej úrovni spotreby živočíšnych bielkovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 6, pp. 455-461.

Psota, T., Gavora, J.
A contribution to the study of the influence of tissue biostimulators on the weight gains of pigs being fattened.
Príspevok k štúdiu vplyvu tkaninových biostimulátorov ba váhové prírastky ošípaných vo výkrme.
Poľnohospodárstvo, vol. XI, 1965, N. 6, pp. 462-468.

Top