Volume 17 (1971) - Issue 1

Boháč, J., Hraška, Š.
The importance of the milieu for the detection of some features and properties of the intensive varieties of wheat.
Význam prostredia pre detekciu niektorých znakov a vlastností intenzívnych odrôd pšenice.
Poľnohospodrástvo, vol. XVII, 1971, N. 1, pp. 6-15.

Michalík, I., Ivanko, Š.
Phosporus intake and its transformation with the roots of maize as dependent on the preceding nutrition.
Príjem fosforu a jeho premena koreňmi kukurice v závislosti od predchádzajúcej výživy.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 1, pp. 16-25.

Říman, L., Světlík, V., Fojtík, A.
Polyploids of perennial foodstuffs. Evaluation of tetraploidal form of Trifolium L. in the potato-type production area of Czechoslovakia.
Polyploidy viacročných krmovín. Zhodnotenie tetraploidných foriem Trifolium L. v zemiakárskej výrobnej oblasti Československa.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 1, pp. 26-34.

Gajdošík, M.
A study of the topographical equability of the fineness, length and density of wool of Cigaja breed.
Štúdium topografickej vyrovnanosti jemnosti, dĺžky a hustoty vlny plemena cigája.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 1, pp. 35-41.

Chudý, J.
An investigation into soma factors influencing qualitatively the indicators of pork. IV. a contribution to the study of the relationships between the qualitative properties of meat and some indicators of fattening and of carcass value of pigs.
Výskum niektorých činiteľov ovplyvňujúcich kvalitatívne ukazovatele bravčového mäsa. IV. príspevok k štúdiu vzťahov medzi kvalitatívnymi vlastnosťami mäsa a niektorými ukazovateľmi výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 1, pp. 42-49.

Sedlár, J.
The age and growth of Stidzostedion lucioperca L. from some logalities of Southern Slovakia.
Vek a rast zubáča obyčajného (Stizostedion lucioperca L.) z niektorých lokalít južného Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 1, pp. 50-61.

Mucha, V., Sisák, P.
A contribution to a deeper study of the chemical properties of some types of soil in catasteral territory of Ivanka pri Nitre.
Príspevok k hlbšiemu štúdiu chemických vlastností niektorých pôdnych typov v katastrálnom území Ivanka pri Nitre.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 1, pp. 62-70.

Bakoš, A., Točka, I.
A contribution the recognition of some parametres of growth and feathering og Anas platyrhynchos L. in raising it in domestic conditions.
Príspevok k poznaniu niektorých parametrov rastu a operovania divej kačice marcovky (Anas platyrhynchos L.) pri odchove v domácich podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 1, pp. 71-77.

Palášthy, E.
The economic motivation of unified cooperative enterprieses.
Ekonomická motivácia spoločných družstevných podnikov.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, n. 1, pp. 78-84.

Top