Volume 41 (1995) - Issue 1

Gábriš, Ľ., Ondrišík, P., Bernhauserová, M.
Dynamics of ammonium nitrogen in clayish eutric Fluvisol.
Dynamika amoniakálneho dusíka v ílovitej fluvizemi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 1-9.

Tóth, J., Hušek, F.
The possibility of lowering negative influence of herbicides by lignite humates.
Možnosti znižovania negatívnych účinkov herbicídov humátmi lignitu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 10-20.

Vicen, M.
Tendencies of cost development in edible legumes production.
Tendencie vo vývoji nákladavosti výroby jedlých strukovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 21-32.

Pípašová, D., Nosáľ, V., Svetlanská, M., Sommer, A.
Influence of rape cake feeding on slaughter characteristics in pigs.
Vplyv skrmovania repkových výliskov na jatočnú hodnotu ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 33-40.

Szabová, G., Zajonc, I., Brestenský, V., Botto, Ľ., Hetényi, L.
Influence of application of slurry treated with biopreparations on development of earthworms in the meadow.
Vplyv aplikácie biopreparátmi upravenej hnojovice na rozvoj dážďoviek v pôde lúčneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 41-49.

Maga, J., Slížka, B.
The function reliability of the board computer information system of the EBC Type in grain harvester-threshers.
Funkčná spoľahlivosť palubných informačných systémov obilných kombajnov typu EBC.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 50-57.

Petranský, I., Drabant, Š., Zgebura, Š., Moravčík, J.
Test of tractor hydraulic pumps with biologically degradable liquid.
Skúšky traktorových hydrogenerátorov s biologicky odbúrateľnou kvapalinou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 1, pp. 58-70.

Top