Volume 15 (1969) - Issue 7

Marendiak, D., Horník, A., Balážová, E.
Some relations between azotobacter and aerobic cellulolytic bacteria in the soil and rhizosphere of winter wheat.
O niektorých vzťahoch medzi azotobakterom a aeróbnymi celulolytickými baktériami v pôde a v rizospfére ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 7, pp. 583-602.

Repka, J., Jureková, Z., Danko, J., Kubová, A.
Changes of crude proteins and carbohydrates in winte wheat II. changes in the level of free amino acids.
Zmeny dusíkatých látok a glycidov pri ozimnej pšenici. II. zmeny v hladine voľných amínokyselín.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 7, pp. 603-614.

Marek, J., Říman, L.
Polyploids in perennial forage crops. VII. electron-microscopic study of chloroplasts in diploid and tetraploid forms of Trifolium L.
Polyploidy u viacročných krmovín. VII. elektron-mikroskopické štúdium chloroplastov u diploidných a tetraploidných foriem Trifolium L.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 7, pp. 615-620.

Holobradý, K., Tóth, J., Hanuš, J., Jedličková, H.
Characteristic of solid aerosol particles exhaled from cement works. Part II.
Charakteristika tuhých aerosolových častíc exhalovaných z cementární. II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVy 1969, N. 621-629.

Majerčiak, P., Smidt, D., Šahidi, R., Harms, E.
Experiments with attaining egg cells from prepubertal gilts after applying combinations of hormones.
Pokusy so získavaním vaječných buniek od prepuberálnych prasničiek po aplikovaní kombinácií hormónov.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 7, pp. 630-644.

Majerčiak, P., Čupka, V., Beňuška, J.
Development of body sizes with piglings of the Landrace breed from birth to weaning.
Vývin telesných rozmerov u prasitok plemena landrase od narodenia do odstavu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 7, pp. 645-654.

Halaj, M., Uhrín, V.
Growth rate of live weight and some other body parts of the White Plymouth breed chickens in the postembryonic period. Part I - live-weight growth.
Dynamika rastu živej váhy a niektorých častí tela kurčiat plemena Plymuth biely v postembryonálnom období. I. rast živej váhy.
Poľnohospodárstvo, vol. Xv, 1969, N. 7, pp. 655-663.

Hrmo, V.
Premises of applying marketing and its role in the operation of agricultural production.
Predpoklady uplatnenia a poslanie marketingu v riadení poľnohospodárskej výroby.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 7, pp.664-671.

Top