Volume 33 (1987) - Issue 7

Hudec, J., Hudec, J., Macho, V., Poláček, Š.
Yield formation of agricultural crops after the application of refuse succinic acid.
Tvorba úrod poľnohospodárskych plodín po aplikácii odpadnej kyseliny jantárovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 593-603.

Michalík, I., Gálová,Z.
Dynamics of he biosynthisis of nucleic acids during the grain formation of spring barley.
Dynamika biosyntézy nukleových kyselín počas formovania zrna jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 604-619.

Líška, E., Lacko-Bartošová,M.
Reaction of spring barley to thermodynamic conditions of the locality.
Reakcia jarného jačmeňa na termodynamické podmienky stanovišťa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 620-630.

Balšan, J., Podoba, J., Kravjar, J.
Analysis of the correlationship of temperature and precipitations with the dry matter yield of meadow clover in Slovakia in 1921-1981.
Analýza korelácií teploty a zrážok k úrode sušiny ďateliny lúčnej na Slovensku v rokoch 1921-1981.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 631-638.

Čumakov, A.
Fractions of microelements in soils of Slovakia. III. zinc.
Frakcie mikroelementov v pôdach Slovenska. III. zinok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 639-645.

Chreneková, E., Poláček, Š., Brabcová, M.
Evaluation of the energetic waste from the aspect of possible intoxication of soils by heavy metals. Part II.
Posúdenie energetického odpadu z hľadiska možnej intoxikácie pôd ťažkými kovmi. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 646-654.

Antal, J., Bulla, J.
Qualitative properties of the carcass body of meat line bulls of the Slovak Spotted Breed at a higher live weight.
Kvalitatívne vlastnosti jatočného tela býkov mäsovejšej línie slovenského strakatého plemena pri vyššej živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 655-661.

Chrenek, J., Čereˇšňáková, Z., Šindlerová, J.
Amino acid composition of the milk cows of the blackspotted breed and its F1 generation crossbreeds with the Slovak Spotted Cattle during the first lactation.
Amínokyselinové zloženie mlieka dojníc čiernostrakatého plemena a jeho kríženiek F1 generácie so slovenským strakatým dobytkom v priebehu prvej laktácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 662-667.

Pšenica, J., Rybanská, M., Uhlár, J.
Milk efficiency and the duration of the interperiod of high production cows of the Slovak Spotted Breed.
Mlieková úžitkovosť a dĺžka medziobdobia vysokoúžkových kráv slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 668-679.

Gráčik, P., Hetényi, L., Fľak, P.
Relationships between the fattening capacity indicators at various feeding types of pigs and their utilization in selection.
Vzťahy medzi ukazovateľmi výkrmnosti pri rôznych typoch kŕmenia ošípaných a ich využitie v selekcii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 680-685.

Barabáš, J.
Biological value of some proteins of animal provenience.
Biologická hodnota niektorých bielkovín živočíšneho pôvodu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 7, pp. 686-691.

Top