Volume 48 (2002) - Issue 1

BARANČÍKOVÁ, G.
Space and time variability of quantitative and qualitative soil organic matter parameters on selected key monitoring localities of arable soil.
Priestorová a časová variabilita kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov pôdnej organickej hmoty na vybraných kľúčových monitorovacích lokalitách orných pôd).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 1, pp. 1-7.

BUJNOVSKÝ, R., HORNIŠOVÁ, K., MIKLOVIČ, D.
Spatial variability of selected soil agrochemical parameters and its relation to soil sampling.
Priestorová variabilita vybraných agrochemických parametrov pôdy a jej vzťah k stratégii odberu pôdnych vzoriek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 1, pp. 8-16.

MAKOVNÍKOVÁ, J.
Limit values indicating vulnerability of environmental functions of Cambisols.
Indikátory zraniteľnosti environmentálnych funkcií kambizemí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 1, pp. 17-24.

JURČOVÁ, O., TOBIAŠOVÁ, E.
Mineralization of plant residues in conditions with different soil texture.
Mineralizácia rastlinných zvyškov v podmienkach rozdielnej pôdnej textúry.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 1, pp. 25-33.

SÁDOVSKÝ, M.
Composting of water treatment biological sludge contaminated with petroleum substances.
Kompostovanie čistiarenského biologického kalu s obsahom ropných látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 1, pp. 34-42.

BUJNOVSKÝ, R., FOTYMA, M., JADCZYSZYN, T., KARKLINS, A., KLÍR, J., MIKLOVIČ, D., SHEPHERD, M.
Towards the strategy for phosphorus and potassium rate calculation.
K stratégii výpočtu dávok fosforu a draslíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 1, pp. 43-50.

VILČEK, J.
Economics dependence of cropping on soil productivity potencial in the Slovak Republic.
Závislosť ekonomiky pestovania plodín od produkčného potenciálu pôd na Slovensku).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 1, pp. 51-55.

Top