Volume 44 (1998) - Issue 4

Klementová, D.
Wind erosion in region of Hurbanovo (Slovak Republic).
Veterná erózia v oblasti Hurbanova.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 4, pp. 241-250.

Vilček, J.
Modeling of sustainable farming systems.
Modelovanie udržateľných sústav hospodárenia na pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 4, pp. 261-262.

Shalabey, O., Bízik, J.
Effect of manure, sodium humate and nitrogen on the content of some heavy metals in spring wheat.
Vplyv maštaľného hnoja, humátu sodného a dusíka na obsah niektorých ťažkých kovov v jarnej pšenici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 4, pp. 263-274.

Kováčik, P.
Effect of gasless water and saccharose on yield parameters of radish bulbs.
Vplyv odplynenej vody a sacharózy na parametre úrody reďkovky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 4, pp. 275-286.

Gallo, M., Gallo, J., Žitňan, R., Sommer, A., Fľak, P.
Effect of nutrition during transition period on live weight gains and on level of rumen fermentation of pastured fattening young bulls.
Vplyv výživy v predhocnom období na prírastky živej hmotnosti a na úroveň bachorovej fermentácie pasených výkrmových býčkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 4, pp. 287-299.

Nosáľ, V., Čuboň, Zaujec, K.
Carcass composition of bulls from commercial crossing of cows of slovak pied cattle with limousine breed at various weights before slaughter.
Zloženie jatočného tela býkov z užitkového kríženia kráv slovenského strakatého dobytka s plemenom limousine pri rôznej hmotnosti pred zabitím.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 4, pp. 300-312.

Gráčik, P., Poltársky, J., Buchová, B., Krška, P.
Use of intensive selection to improve selected traits of white meaty pig breed performance.
Využívanie intenzívnej selekcie na zlepšenie vybraných ukazovateľov úžitkovosti bieleho mäsového plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 44, 1998, no. 4, pp. 313-323.

Top