Volume 37 (1991) - Issue 5

Gubiš, V., Žáková, M.
Bacterial vilt of alfalfa (Corynebacterium michiganense pv. insidiosum) and numbers of nodule bacteria Rhizobium meliloti.
Baktériové vädnutie lucerny (Corynebacterium michiganense pv. insidiosum) a počet hrčiek Rhizobium meliloti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 5, pp. 401-408.

Šimko, I.
Comparison of the influence of some plant growth inhibitors on quickening of in vitro potato tuberization.
Porovnanie vplyvu niektorých inhibítorov rastu rastlín na urýchlenie in vitro tuberizácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 5, pp. 409-418.

Čumakov, A.
Chemical methods of microelemen fractionation in soils. IV. molybdenum.
Chemické metódy fracionácie mikroelementov v pôdach. IV. molybdén.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 5, pp. 419-425.

Kepeňa, L.
Inheriting study of aggresivity of bee colonies.
Štúdium dedenia agresivity včelstiev.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 5, pp. 426-438.

Brestenský, V., Szabová, G., Brouček, J.
Behaviour of milk cows and utilization of lying boxes in free stabling.
Správanie sa dojníc a využívanie ležiskových boxov vo voľnom ustajnení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 5, pp. 439-449.

Top