Volume 39 (1993) - Issue 11

Gyepes, E., Simon, L., Aradský, O., Bielek, P.
Influence of new technology of fertilization of sandy soils on biological activity and conversion of nitrogen in soil.
Vplyv novej technológie zúrodnenia piesočnatých pôd na biologickú aktivitu a premeny dusíka v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 853-857.

Žiaková, T.
Chromatographic characteristics of Fatex and Linuron on sorbentes Separon and Silasorbs with the possibilities of their application of the soil analysis.
Chromatografické charakteristiky Fatextu a Linurónu na sorbentoch typu Separon a Silasorb s možnosťou ich využitia pri analýze pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 858-865.

Holečková, J., Michalík, I.
Elektrophoretic analysis of wheat gluten protein.
Elektroforetická analýza gluténových bielkovín zrna pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 866-876.

Repka, J.
Variety difference in matter accumulation into organs and in ions accumulation into flag leave and yields.
Odrodové rozdiely v akumulácii hmoty do orgánov a v akumulácii iónov do zástavkového listu a úrod.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 877-885.

Jančovič, J.
Fertilization influence on phenological demonstrations of meadow plants.
Vplyv hnojenia na fenologické prejavy lúčnych rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 886-895.

Vavák, V.
Ethological expression of healthy and mastifised cows in the free and fasten housing.
Etologické prejavy zdravých a mastitídnych kráv vo voľnom a väznom ustajnení.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 896-904.

Mojto, J., Palanská, O.
Preslaughter fasting length influence on the content of muscle glycogen and meat quality of glaughter bulls.
Vplyv dĺžky predporážkového lačnenia na obsah glykogénu a kvalitu mäsa jatočných býkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 905-910.

Tančin, V., Mihina, Š., Brouček, J., Harcek, Ľ.
Hormonal profile connected with milk removal process.
Hormonálny profil súvisiaci s procesom získania mlieka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 911-922.

Kulíšková, Ľ., Babušík, P., Čunát, L., Parkányi, V.
Comparison of surgical and nonsurgical method of porcine embryo transfer.
Porovnanie chirurgického a laparoskopického spôsobu prenosu embryí u ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 11, pp. 923-931.

Top