Volume 29 (1983) - Issue 4

Hanuš, J.
A study of chromium toxicity by the method of germinative power and root increments.
Štúdium toxicity chrómu metódou klíčivosti a koreňových prírastkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 273-278.

Kurpelová, M., Fulajtár, E.
Agroclimatic and soil conditions of potato growing in Slovakia.
Agroklimaticko-pôdne podmienky pestovania zemiakov na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 279-289.

Žiláková, J., Knotek, S.
Comparison of selected indices of tall fescue and meadow fescue. III. Suitability for preservation.
Porovnanie vybraných ukazovateľov kostravy trsťovitej a kostravy lúčnej. III. vhodnosť ku konzervácii.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 290-298.

Matuškovič, J., Benčať, P., Žuži, I.
The effect of form and cultivar on the dynamics of peach tree diameters thickenning.
Vplyv tvaru a kultivaru na dynamiku hrubnutia kmeňov marhúľ.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 299-305.

Porubský, Š.
The effect on wine quality of differentiated cultivar-applied agronomical practices in Green Veltiner.
Vplyv diferencovanej kultivarovej agrotechniky pri Veltlíne zelenom na kvalitu vína.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 306-312.

Gáborčík, N., Gáborčík, Š.
Contrasting of selected indices of tall fescue and meadow fescue. I. Growth dynamics and dry matter production.
Porovnanie vybraných ukazovateľov kostravy trsťovitej a kostravy lúčnej. I. Dynamika rastu a produkcia sušiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 313-322.

Antal, J.
The relationship or morphological properties of the digestive system to the potential growth capacity of bulls of the Slovak Spotted Breed.
Vzťah morfologických vlastností tráviacej sústavy k potenciálnej rastovej schopnosti býkov slovenského strakatého plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 323-329.

Uhrín, V.
The microscopis structure of the growing muscles of nutiras. II. types of muscular fibres.
Mikroskopická stavba rastúcich svalov nutrií. II. typy svalových vlákien.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 330-343.

Oberhauser, J.A.
The effect of interenterprise cooperation on the economics of memeber enterprises.
Vplyv medzipodnikovej kooperácie na ekonomiku členských podnikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 29, 1983, no. 4, pp. 344-353.

Top