Volume 13 (1967) - Issue 5

Labuda, J.
Study of the problems of increasing utility of cattle by means of applying new methods of food preservation.
Štúdium otázok zvyšovania úžitkovosti hovädzieho dobytka uplatňovaním nových metód konzervovania krmív.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 321-331.

Mišiga, S., Pašmíková, A., Lietava, M., Rakús, D.
Research into fungicides in powdery mildew control, III. preparations on the basis of the organic compounds.
Prieskum fungicídov proti múčnatkám, III. prípravky na báze organických zlúčenín.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 332-343.

Vrzgula, L., Gdovin, T., Miklušičák, R.
Results of the research of diagnosis and prevention of the defects of the skeleton formation in the young fattening cattle.
Výsledkyy výskumu, diagnostiky a prevencie porúch tvorby kostry u mladého výkrmového dobytka.
Poľnohospodátstvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 344-354.

Pavel, J., Svozil, B., Klíčník, V., Babák, A.
Study of the content variability of the main specific proteins in cow's milk.
Štúdium variability obsahu hlavných špecifických bielkovín v mlieku hovädzieho dobytka.
Poľnohospodástvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 355-362.

Kóňa, E.
Changes in the level of serum glycoproteins of sheep and their relation to the total serum protein and blood glucose.
Zmeny hladiny glykoproteínov séra u oviec a ich vzťahy k celkovej bielkovine séra s glukóze krvi.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 363-373.

Valášek, F., Višňovský, J., Repka, I.
Contribution to the problem of labour studies in rearing milk cows.
K otázke pracovných štúdií v chove dojníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 374-382.

Koula, V.
Aerosol generators of the series PAG II.
Aerosolové generátory typu PAG II.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 383-390.

Valtýni, J.
Contribution to the canal lining with plastic materials.
Príspevok k opevňovaniu melioračných kanálov plastickými hmotami.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 391-394.

Palo, V., Köpplová, Ľ., Hrivňák, J.
Contribution to the use of gass chromatography when studying the composition of ripened and unripened milk.
Príspevok k použitiu plynovej chromatografie pri štúdiu zloženia zrelého a nezrelého ovčieho mlieka.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 5, pp. 395-400.

Top