Volume 30 (1984) - Issue 10

Stollárová, V.
Composition of natural populations of yeasts and yeast-type microorganisms in the area of the construction of the Atomic Power Station at Mochovce.
Zloženie prírodných spoločenstiev kvasiniek a kvasinkových mikroorganizmov v oblasti výstavby atómovej elektrárne v Mochovciach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 883-890.

Kráľovič, J., Kráľová, V., Šrobárová,V.
Effect of treating sugar beet with Sencor 70 WP on the photosynthesis, production and structure of chloroplasts.
Vplyv ošetreania cukrovej repy Sencorom 70 WP na fotosyntézu, produkciu a štruktúru chloroplastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 891-904.

Šikra, J.
Effect of different depths of soil cultivation on maize kernel yield.
Vplyv rozličnej hĺbky spracovania pôdy na úrodu zrna kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 905-915.

Jurčová, O., Apalovič, R.
Effect of composted spruce bark on the agrochemical properties soil and yields of silage maize.
Vplyv kompostovanej smrekovej kôry na agrochemické vlastnosti pôdy a úrody silážnej kukurice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 916-924.

Seifert, G.
Effect of the number of mowings on the productivity of pratocenosis.
Vplyv počtu kosieb na produktívnosť pratocenózy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 925-930.

Semjan, Š., Kažimír, L.
Milk efficiency of high-yield milk cows of the Slovak Spotted Breed.
Mlieková úžitkovosť vysokoúžitkových dojníc slovenského strakatého plemena. II. mliečne bielkoviny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 931-941.

Antal, J., Uhrín, V.
Effect of milk mixture solution feeding methods of calves on zootechnical parameters of rearing.
Vplyv rôznych spôsobov kŕmenia teliat roztokom mliečnej zmesi na zootechnické parametre odchovu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 942-948.

Zeman, S.
Analysis of the work in the feed preparation room for beef cattle with the use of screw reel.
Rozbor práce prípravovne krmív pre hovädzí dobytok pri použití závitovkového prihŕňača.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 949-956.

Marek, J.
A contribution to the problem of the origin of cell organelles.
Príspevok k otázke pôvodu bunkových organel.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 957-961.

Tesař, P., Polakovič, F.
A contribution of the viticultural research to rational nutrition of vineyards.
Prínos vinohradníckeho výskumu k racionálnej výžive vinohradov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 10, pp. 962-970.

Top