Volume 17 (1971) - Issue 3

Kandera, J.
The influence of reserve manuring with P2O5 and K2O in standard manuring with NPK for the yield, of graind. Straw and the technological value of grain of the spring barley.
Vplyv zásobného hnojenia P2O5 a K2O pri štandardnom hnojení NPK na úrody zrna, slamy a technologickú hodnotu zrna jarného jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 157-163.

Tokár, F., Kovalovský, D.
Grafting of Castanea sativa M I L L. in the open air.
Štepenie gaštana jedlého vo voľnej prírode.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 164-172.

Antal, J.
Effect of various consumption of milk protein on the growth and economy of calf breeding in Pinzgau breed.
Vplyv rôznej spotreby mliečnych bielkovín na rast a ekonomiku odchovu teliat pinzgauského plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 173-180.

Blaho, R.
Investigation into the effect of carbohydrate silage of feeding in contrast to protein silage on the growth, development and economy of calf breeding.
Výskum vplyvu skrmovania glycidovek siláže v porovnaní s bielkovinovou na rast, vývin a ekonomiku odchovu teliat.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII,1971, N. 3, pp. 181-187.

Timko, L., Sidor, E., Gabriš, J.
The results of bullock fattening in the slovak spotted, Pinzgau, blackspotted breeds, and in those of Danish origin and of grossbreds Jersey x Pinzgau.
Výsledky výkrmu býčkov plemien slovenské strakaté, pinzgauské, čiernostrakaté dánskeho pôvodu a krížencov jeresy x pinzgauské.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 188-197.

Pekárik, Š., Gáfel, A., Vereš, A.
On some problems of the rationalization of work in vine cutting.
K niektorým otázkam racionalizácie práce pri reze viniča.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 198-204.

Veneni, M.
Some qualitative features of irrigated varieties of sugar beet.
Niektoré kvalitatívne vlastnosti zavlažovaných odrôd cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 205-216.

Holúbek, R., Pučať, E.
Following some working processes in the operation of liquid manure farms.
Sledovanie niektorých pracovných operácií pri prevádzke hnojovicových hospodárstiev.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 217-225.

Correlative relationship between carotene content and the quality of silage.
Korelačná závislosť medzi obsahom karoténu a kvalitou siláže.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 226-231.

Sedlár, J.
A case of an enormously slow growth of (Esox lucius L.).
Prípad veľmi pomalého rastu šťuky obyčajnej (Esox lucius L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 3, pp. 232- 235.

Top