Volume 37 (1991) - Issue 3

Fecenko, J., Tehlár, J.
Formation of yield and tobacco quality in dependence on inorganic nitrogen content in soil.
Tvorba úrody a kvality tabaku v závislosti od obsahu anorganického dusíka v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 3, pp. 193-204.

Kráľovič, J.
Reasons of deterioration of the technological quality of sugar beet.
Príčiny zhoršenia technologickej kvality cukrovej repy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 3, pp. 205-220.

Rotrekl, J.
Protection of seed alfalfa from Thysanoptera and Heteroptera.
Ochrana semmené vojtěšky před třásněnkami (Thysanoptera) a plošticemi (Heteroptera).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 3, pp. 221-232.

Čumakov, A.
Chemical methods for fractionation of microelements in soils. II. Coopper.
Chemické metódy frakcionácie mikroelementov v pôdach. II. meď.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 3, pp. 233-238.

Paška, I., Verešová, V.
Effect of daily gains in sow rearing on their subsequent reproductive utilization and productive ability of offspring.
Vplyv denných prírastkov v odchove prasničiek na ich následnú reprodukčnú úžitkovosť a produkčnú schopnosť potomstva.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 3, pp. 239-245.

Rafay, J., Parkányi, V., Fľak, P.
Genetic determination of postnatal growth of rabbits.
Genetická determinácia postnatálneho rastu králikov
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 3, pp. 246-255.

Chrenek, J., Čelko, V.
Growth of somatic dimension in bulls of Slovakian Pinzgau Breed and crossbreds with red-spotted lowland breed (MRI).
Rast telesných rozmerov býkov Slovesnkého pinzgauského plemena a krížencov s červenostrakatým nížinným (MRI) plemenom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 3, pp. 256-262.

Juríček, J.
Verification of function in electromagnetic pulsators.
Overovanie funkcie elektromagnetických pulzátorov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 3, pp. 263-268.

Top