Volume 40 (1994) - Issue 11

Gábriš, Ľ., Noskovič, J.
The dynamics of nitrate nitrogen in clayish eutric fluvisol.
Dynamika dusičnanového dusíka v ílovitej fluvizemi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 11, pp. 793-802.

Ivanič, J., Huntejová, Š., Vnuk, Ľ.
Optimalization of nitrogen fertilization rates for winter wheat grown in the potato growing region.
Optimalizácia dávok dusíka pri produkčnom prihnojovaní ozimnej pšenice v zemiakárskej výrobnej oblasti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 11, pp. 803-813.

Líška, E., Pošpíšil, R., Týr, Š.
Agroklimatic conditions for spring barley growing in Slovakia.
Agroklimatické podmienky pre jarný jačmeň na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 11, pp. 814-824.

Sýkora, M., Miklovičová, M., Švec, M., Schwarzbach, E.
Sensitivity of barley powdery mildew population (Erysiphe graminis f.sp. hordei Marchal) to fungicides Bayfidan and Folicur in different regions of SLovakia and Hungary in 1992.
Senzitivita populácie múčnatky trávovej jačmeňa (Erysiphe graminis f.sp. Hordei Marchal) v rôznych regiónoch Slovenska a Maďarska voči fungicídom Bayfidan a Folicur v roku 1992.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 11, pp. 825-832.

Palanská, O., Nosáľ, V., Pípašová, D., Sommer, A.
The effect of rape presscakes feeding on meat and fat quality in pigs.
Vplyv skrmovania výliskov repky olejnej na kvalitu mäsa a slaniny ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 11, pp. 833-844.

Tančin, V., Čupka, P., Brouček, J., Valent, M., Kováčik, J.
The levels of thyroid hormones and insulin in calves serum with different growth intensity.
Hladiny tyroidných hormónov a inzulínu v sére teliat s rozdielnou intenzitou rastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 11, pp. 845-851.

Vláčil, R.
Time requirement for milking of sheep in the innovated line milking parlour.
Pracovná náročnosť dojenia oviec v inovovanej radovej dojárni.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 11, pp. 852-862.

Zeman, S., Belák, J.
The effect of grist coarsenes on energy consumption and wear of grist mill hammers.
Vplyv hrúbky šrotu na mernú spotrebu energie a optrebenie kladiek šrotovníka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 11, pp. 863-871.

Top