Volume 45 (1999) - Issue 11-12

Mucha, V., Zápotočný, V.
Content and composition of humus in calcaro-calcic chernozem after seven-years of irrigation.
Obsah a zloženie humusu černozeme karbonátovej po sedemročnej závlahe.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. 45, 1999, no. 11-12, pp. 685-699.

Candráková, E., Bakuľa, J., Kulík, D.
The regulation possibilities of spring barley nitrogen nutrition during vegetation season.
Možnosti ovplyvňovania výživy jačmeňa jarného dusíkom v priebehu vegetácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 11-12, pp. 700-713.

Hudec, J.
Normal changes in the winter wheat grain after the application of the liquid fertilizer AVIT-35.
Hormonálne zmeny v zrne ozimnej pšenice po aplikácii kvapalného hnojiva AVIT-35.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 11-12, pp. 714-726.

Kováčik, P.
Effect of nitrogenous nutrition and foliar application of saccharose on quantitative and qualitative parameters of radish yield.
Účinok dusíkatej výživy a listovej aplikácie sacharózy na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody reďkovky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 11-12, pp. 727-737.

Rychtárik, J., Masár, Š.
Triticale x wheat hybridization in winter wheat breeding.
Hybridizácia tritikale s pšenicou v šľachtení pšenice ozimnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 11-12, pp. 738-748.

Banasik, A., Kolataj. A., Witek, B., Król, T., Rafay, J.
Activity of lysosomal enzymes in rabbits during postnatal development. I. Glycosidases.
Aktivita lyzozomálnych enzýmov králikov počas postnatálneho vývoja. I. glykozidázy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 11-12, pp. 749-766.

Brouček, J., Sándor, A., Hanus, A., Uhrinčať, Arave, C.W.
The effect of low electromagnetic field during the last third of gestation on milk yield and reproduction.
Vplyv slabého elektromagnetického poľa v poslednej tretine teľnosti na mliečnu úžitkovosť a reprodukciu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 11-12, pp. 767-779.

Vláčil, R.
Economics in sheep breeding with respect to meat-milk productional direction.
Ekonomika chovu oviec pri mäsovo-mliekovom výrobnom zameraní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 45, 1999, no. 11-12, pp. 780-791.

Top