Volume 46 (2000) - Issue 8

Lahučký, L., Vollmannová, A., Halásová, M.
Vertical Cr3+ migration in some of soil types.
Vertikálna migrácia Cr3+ vo vybraných pôdnych predstaviteľoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 8, pp. 565-576.

Miklovič, D.
Lead content in plants of oats, rye and silage maize cultivated on strongly contaminated fluvisol.
Obsah olova v rastlinách ovsa, raže a silážnej kukurice pestovaných na silne kontaminovanej fluvizemi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 8, pp. 577-586.

Užík, M., Žofajová, A.
Effect of varieties and nutrition on chlorophyll (SPAD value) and nitrogen content in spring barley leaves.
Vplyv odrôd a výživy na obsah chlorofylu (hodnota SPAD) a dusíka v listoch jačmeňa siateho jarného.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 8, pp. 587-604.

Molnárová, J., Kufej, D.
Relation between plant reduction of two-rowed winter barley by winter killing and crop condition before winter period.
Vzťah medzi redukciou rastlín jačmeňa dvojradového ozimného vyzimovaním a stavom porastu pred prezimovaním.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 8, pp. 605-618.

Šubová, D.
The possibilities of meiosis deviations utilization in potato breeding.
Možnosti využitia abnormalít meiózy v procese šľachtenia zemiakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 8, pp. 619-637.

Top