Issue 8

ŽITNÝ, J., KÚBEK, A., ZIMMERMAN, V., TRAKOVICKÁ, A., TOTHOVÁ, K.

Genetic analysis of milk proteins from production age aspect.

Genetická analýza mliečnych proteínov z hľadiska úžitkového veku dojníc.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 389-393

MERTIN, D., SÜVEGOVÁ, K., FĽAK, P., POLÁČIKOVÁ, M., SZELESZCZUK, O.

Concentration of some mineral elements in blood of nutrias (Myocastor coypus).

Koncentrácia niektorých minerálnych prvkov v krvi nutrií (Myocastor coypus).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 394-400

CSUKA, J., BENKOVÁ, J., BAUMGARTNER, J.

Some physical and biochemical egg quality characteristics of Oravka breed

Vybrané fyzikálne a biochemické ukazovatele kvality vajec plemena Oravka

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 401-406

HORNIAKOVÁ, E., KRIVÁNEK, L.

Production efficiency of the feed mixtures with Lactiferm L5 probioticum for broiler chickens.

Produkčná účinnosť' kŕmnych zmesí s probiotikom Lactiferm LS pre brojlerové kurčatá.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 407-412

KUMPRECHT, I., ZOBAČ, P.

Utilisation of lipase in diets for chicken broilers.

Využití lipázy v krmných směsích pro drůbeží brojlery.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 413-421

HRANČOVÁ, M.

Behaviour of goats with different milk production during their night resting.

Správanie kôz s rozdielnou mliekovou úžitkovosťou počas nočného odpočinku.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 422-426

VLÁČIL, R.

Economy of the sheep husbandry system with market production of cheese and milk lambs.

Ekonomika systému chovu oviec s trhovou produkciou syra a mliečnych jahniat.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 427-434

FABIŠ, M.

Animal skeletal remains of the La Thene period at the Castle Hill in Nitra.

Skeletové zvyšky zvierat z laténskej doby na Hradnom vrchu v Nitre.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 8, pp. 435-442