Issue 7

MICHALÍK, I.

Inified method discontinual fractionation of cereal grain protein complex.

Unifikovaná metóda diskontinuálnej frakcionácie bielkovinového komplexu zrna obilnín.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 333-341

HUDEC, J., BYSTRICKÁ, J., KOBIDA, L.

Growth characteristics of winter wheat seedlings after pre-sowing and foliar treatment in extreme wet soil substrate conditions.

Rastové charakteristiky mladých rastlín ozimnej pšenice po predsejbovom a foliárnom ošetrení v extrémnych vlhkostných podmienkach pôdneho substrátu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 342-349

CANDRÁKOVÁ, E.

The influence of soil cultivation, variety and fertilization on yield of spring barley.

Vplyv spracovania pôdy, odrody a hnojenia na úrodu jačmeňa jarného.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 350-357

KARABÍNOVÁ, M., ČERNÝ, I., PAČUTA, V.

Yield formation and quality of sugar beet in dependence on soil cultivation and fertilization.

Tvorba úrody a kvalita repy cukrovej v závislosti od obrábania pôdy a hnojenia.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 358-366

HNÁT, A.

The effect of herbicides on weediness and maize grain yield (Zea mays L.) at no-tillage production system.

Vplyv herbicídov na zaburinenosť a úrodu zrna kukurice siatej (Zea mays L.) pri bezorbovom systéme pestovania.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 367-373

POSPIŠIL, R.

The energy balance of low-input tillage and fertilization in different production systems.

Energetická analýza úsporných systémov obrábania a hnojenia pôdy v rôznych sústavách rastlinnej výroby.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 374-379.

JAMRIŠKA, P.

Effect of variety and row spacing on stand structure and seed yield of amaranth.

Vplyv odrody a medziriadkovej vzdialenosti na štruktúru porastu a úrodu semena láskavca.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 7, pp. 380-388