Issue 3

BLÁHA, L., DVOŘÁK, M.

Effect of acid root environment on nutrient uptake and distribution in young cereal plants.

Vliv kyselého prostředí na příjem živin a jejich rozdélování u mladých rostlin obilnin.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 3, pp. 113-122.

KOTOROVÁ, D., DANKO, J.

Production and accumulation potential of winter wheat (Triticum aestivum L.).

Produkčný a akumulačný potenciál pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L.).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 3, pp. 123-131.

KARABÍNOVÁ, M., KRIVOSUDSKÁ, E.

Yield and quality of sugar beet owning to cultivar and to graduated nitrogen rates.

Úroda a kvalita repy cukrovej vo vzťahu k odrode a stupňovaným dávkam dusíka.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 3, pp. 132-140.

ŠIMURKOVÁ, J., ŽÁK, Š., ŽÁKOVÁ, J.

Long-term trends in amounts of weeds in sugar beet.

Dlhodobé trendy v zaburinenosti cukrovej repy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 3, pp. 141-149.

PORVAZ, P., TÓTH, Š.

Energetic evaluation of alfalfa growing in various systems of soil preparation and differentiated nutrition.

Energetické zhodnotenie pestovania lucerny siatej pri rôznych systémoch prípravy pôdy a diferencovanej výžive.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 3, pp. 150-157.

DRONZEK, T., POSPIŠIL, R.

Production and quality of ecologically grown grass (clover x mixtures).

Produkcia a kvalita ekologicky pestovaných ďatelinotrávnych miešaniek.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 3, pp. 158-166.