Issue 2

SYCHRA, L., MAREČEK, J.

Enzymatic biotechnology as a method of environment-friendly pig fattening.

Ekologický chov prasat s využitím enzymatických biotechnológií).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 61-67.

KOLATAJ, A., WITEK, B., KRÓL, T., RAFAY, J.

Activity of lysosomal enzymes in rabbits during postnatal development. II. Peptidases, lipases and acid phosphatase.

Aktivita lyzozomálnych enzýmov králikov počas postnatálneho vývoja. II. Peptidázy, lipázy a kyslá fosfatáza.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 68-78.

TOČKA, I., SÜVEGOVÁ, K., MERTIN, D., KYSELOVIČ, J., FLAK, P., HANUSOVÁ, J.

Some biochemical blood serum parameters of male and female farm nutrias (Myocastor coypus).

Niektoré biochemické ukazovatele krvného séra samcov a samíc fannových nutrií (Myocastor coypus).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 79-84.

BROUČEK, J., KIŠAC, P., MIHINA, Š., UHRINČAŤ, M.

Mutual sucking of dairy cattle.

Vzájomné vyciciavanie hovädzieho dobytka.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 85-98.

HAVRILA, A., MARAČEK, I., CHOMA, J.

Heard health and an efficiency of cattle reproduction - a need and an approach to analysis.

Zdravie stáda a ekonomická efektívnosť reprodukcie dojníc - potreba a prístupy k analýze).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 2, pp. 99-107.