Issue 7

KAJABA, I., KALÁČ, J., KRÁTKY, A., CHYLOVÁ, K., SALKAYOVÁ, I.

A complex method for research into nutritional status of the Slovak population.

Komplexná metóda výskumu výživovej situácie obyvateľstva Slovenska.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.7, pp. 325-332

MOSNÁČKOVÁ, J., KOŠICKÁ, M., PASTOROVÁ, J., KOVÁČIKOVÁ, E., HOLČÍKOVÁ, K. - SIMONOVÁ, E. - VOJTAŠŠÁKOVÁ, A.

Population nutrition modelling by applying Food Bank Data in accordance with actual nutritional trends in the Slovak Republic.

Modelovanie výživy obyvateľstva s uplatnením Potravinovej banky dát v zmysle aktuálnych výživových trendov na Slovensku.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.7, pp. 333-339

ŠRAMKOVÁ, K., JURKEMIKOVÁ, R.

Fat, cholesterol and energy intake in university students from Spain and the Slovak Republic and their potential effect on human health.

Príjem tuku, cholesterolu a energie u univerzitných študentov v Španielsku a na Slovensku a ich možný vplyv na zdravotný stav.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.7, pp. 340-348

MACOVÁ, E., KRKOŠKOVÁ, B.

Effect of heat processing on folic acid and biotin content in food of plant origin.

Vplyv tepelnej úpravy na obsah kyseliny listovej a biotínu v potravinách rastlinného pôvodu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.7, pp. 349-356

KRKOŠKOVÁ, B.

Effect of heat processing on protein fractions of green peas.

Vplyv tepelnej úpravy na zmeny bielkovinovej zložky hrášku.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.7, pp. 357-362

MÁRIÁSSYOVÁ, M.

Teas as radical scavengers.

Charakterizácia čajov ako lapačov radikálov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.7, pp. 363-368

SUHAJ, M., BELAJOVÁ, E.

Criteria, assessment methods and quality control of fruit juices in the Slovak Republic.

Kritériá, metódy hodnotenia a kontrola kvality ovocných štiav na Slovensku.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.7, pp. 369-374

LAUKOVÁ, D., VALÍK, L., GÖRNER, F.

Heat resistance of vegetative cells of Candida maltosa YP1.

Teplotná rezistencia kvasinky Candida maltosa YP1.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.7, pp. 375-380