Issue 6

VILČEK, J.

Cropping efficacy as influenced by soil representatives.

Ekonomická efektívnosť pestovania plodín v závislosti od pôdnych predstaviteľov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 269-273

BOREKOVÁ, B.

Marginal production efficiency of selected plant products.

Hraničná efektívnosť výroby vybraných komodít rastlinnej výroby.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 274-286

ZACHARDA, F., MIKUŠ, R., DRLIČKA, R., KROČKO, V.

Age development analysis of machines used in plant production.

Analýza vývoja veku strojov používaných v rastlinnej výrobe.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 287-291

ČUBOŇ, J., UBREŽIOVÁ, I., MOJTO, J., HORSKÁ, E., POLÁK, M., VAGAČ, V.

Slaughter and economic comparison of the comformation classes of slaughter cattle.

Jatočné a ekonomické porovnanie tried mäsnatosti jatočného hovädzieho dobytka.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 292-297

HAVRILA, A., BÍREŠ, J., MARAČEK, I.

Influence of the inter-period time in the effectiveness of cow milk production.

Vplyv dĺžky medziobdobia na efektívnosť produkcie mlieka.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 298-302

VLÁČIL, R., MIHINA, Š.

Profitability of sheephusbandry with the combined production at higher fertility.

Efektívnosť chovu bahníc s kombinovanou úžitkovosťou pri vyššej plodnosti.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 303-312

VICEN, M., HORSKÁ, E.

Activities of wholesales on the foodstuffs market.

Aktivity veľkoobchodov na trhu s potravinami.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N.6, pp. 313-320