Issue 2

VASIĽ, M.

Prevention and control of environmental pathogen-induced mastitis in dairy cows.

Prevencia a tlmenie mastitíd dojníc vyvolaných environmentálnymi patogénmi.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 53-57

JACKOVÁ, A., ELEČKO, J., VASIL, M., KALINÁČOVÁ, V., FOTTA M.

Microbiological quality of raw sheep milk in different technological production conditions.

Mikrobiologická kvalita surového ovčieho mlieka získaného v rozdielnych technologických podmienkach.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 58-63

ŠUTIAKOVÁ, I., SAKALIKOVÁ, A., RIMKOVÁ, S., KRAJNIČÁKOVÁ, M., ŠUTIAK, V., KOSTECKÝ, M.

Frequency of micronuclei in sheep from areas with different pollution of the farms.

Frekvencia mikrojadier oviec z rôzne environmentálne zaťažených fariem.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 64-68

KOSTECKÝ, M., KRAJNIČÁKOVÁ, M., VALOCKÝ, I., POŠIVÁK, J., ŠUTIAKOVÁ, I., MARAČEK I.

Ultrasonographic selection of non-pregnant ewes.

Selekcia negravidných oviec pomocou ultrasonografie.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 69-74

NEMCOVÁ, R., GUBA, P., GANCARČÍKOVÁ, S., BOMBA, A., LAUKOVÁ, A.

Study into the probiotic properties of lactobacilli in poultry.

Štúdium probiotických vlastností laktobacilov u hydiny.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 75-80

MAĎAR, M., ŠVRČEK, Š., FRANKA, R., SÜLI, J., ZÁVADOVÁ, J., ONDREJKA, R., BENÍŠEK Z., PAULÍK, Š., POŠIVÁKOVÁ, S., ONDREJKOVÁ, A., MOJŽIŠOVÁ, J., HROMADA. R.

Epizootiological and epidemiological importance of the feline AIDS immunosuppression (results of the serological survey and experimental study).

Epizootologický a epidemiologický význam imunosupresie pri felínnom AIDS (výsledky sérologicko-epizootologického prieskumu a experimentálneho štúdia.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 81-87

GANCARČÍKOVÁ, S., BOMBA, S., NEMCOVÁ, R., KVIČOVÁ, J., SCIRANKOVÁ, L., JONECOVÁ Z.

Postnatal exocrine secretion of pancreas and development of activity of pancreatic enzymes in piglets and weanlings.

Postnatálna exokrinná sekrécia pankreasu a vývin aktivity pankreatických enzýmov ciciakov a odstavčiat.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 49, 2003, N. 2, pp. 88-97