Issue 7 -9

SOBOCKÁ, J.

Comparison of soil units according to taxonomies of MSCS ČSFR 1991 and MSCS SR 2000.

Porovnanie pôdnych jednotiek podľa taxonómií MKSP ČSFR 1991 a MKSP SR 2000.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 113-123

BARANČÍKOVÁ, G.

Soil organic matter and humic acids chemical structure of calcaric and non-calcaric mollic fluvisol.

Pôdna organická hmota a chemická štruktúra humínových kyselín karbonátovej a nekarbonátovej čiernic.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 124-131

BUJNOVSKÝ, R., MIKLOVIČ, D., TORMA, S.

Spatial variability of selected soil agrochemical parameters with regard to precise fertilizer application.

Priestorová variabilita vybraných agrochemických parametrov pôdy s ohľadom na presnú aplikáciu priemyselných hnojív.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 132-138

VILČEK, J.

Zonal and productive-economical characteristics of farmland in East Slovakian Lowland.

Zonálnost' a produkčno-ekonomická charakteristika poľnohospodárskych pôd Východoslovenskej nížiny.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 139-146

MAKOVNÍKOVÁ, J.

Effect of soil parameters on distribution of manganese and nikel in soils of Slovakia.

Vplyv pôdnych parametrov na distribúciu mangánu a niklu v pôdach Slovenska.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 147-153

BIELEK, P.

Some potentials to external affects of soils.

Vybrané potenciály externých vplyvov pôdy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 154-161

STYK, J.

Appropriateness using of satellite images on detection of eroded agricultural soils.

Vhodnosť využitia satelitných snímok pri detekcii erodovaných poľnohospodárskych pôd.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 7-9, pp. 162-168