Issue 12

Tomka, O., Lihán, E., Michalec, M.

Effect of different frequency of utilization on natural grass cover at a high nitrogen rate.

Vplyv rozdielnej frekvencie využitia na prírodný trávny porast pri vysokej dávke dusíka.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1049-1058.

Šanta, M.

Irrigiation of grass - an important component of fodder resources.

Zavlažovanie trávy - dôležitá zložka krmovinovej základne.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1059-1067.

Jamriška, P.

Effect of the size and shape of gaps in the lucern stand on the yield.

Vplyv veľkosti a tvaru medzery v poraste lucerny na úrodu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1068-1076.

Podolák, M.

Effect of row spacing and other factors on silage maize cob yields.

Vplyv vzdialenosti riadkov a ďalších faktorov na úrodu šúlkov silážnej kukurice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1077-1084.

Dančík, J.

Productivity of different species of stubble catchcrops and its dependence on soil preparation.

Produktívnosť rôznych druhov strniskových medziplodín a jej závislosť od prípravy pôdy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 12, pp. 1085-1094.