Issue 4 - 6

TÜCER, A., TERZAN, F., GIJLER, H., KOÇER, H., ERKAL, N.

A comparison of different sprayer in term of pesticide deposition and biological efficacy against leaf hopper (Empoasca decipens and Asymetrasca decedens) in cotton.

Porovnanie rôznych postrekovačov v závislosti od vytvoreného povlaku pri aplikácii pesticídov a biologickej účinnosti proti cikádočke zemiakovej (Empoasca decipens a Asymetrasca depedens) v poľných podmienkach.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 57-66

POŠTA, J., HLADÍK, T.

Geometrical shape and life-span of plough blades.

Geometrický tvar a životnost plužních čepelí.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 67-71

WALCZYKOVA, M., ABOUD, Z.

Effect of working condition changes on tillage energy requirements.

Vplyv zmeny pracovných podmienok na energetickú náročnost' spracovania pôdy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 72-78

SLOWIŃSKI, K., WALCZYK, J.

Method of draft measurement of nursery machines.

Metóda merania pracovného odporu škôlkárskych strojov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 79-83

PETRANSKÝ, I., DRABANT, Š., TKÁČ, Z., KLEINEDLER, P.

Life test of a variable displacement hydrostatic axial piston pump with a biologically fast degradable oil.

Životnostná skúška regulačného axiálneho piestového hydrostatického generátora s biologicky rýchlo rozložiteľným olejom.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 84-92

TKÁČ, Z., ŠKULEC, R.

Tests of the ZTS-122-45 tractor with biodegradable oil.

Skúšky traktora ZTS-122-45 s biologicky odbúrateľným olejom.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 93-98

TURAN, J.

Capacity of combine in wheat and maize harvesting.

Výkonnosť kombajnu pri zbere úrody.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 99-103

ZEMAN, S.

Specific energy consumption during mixing of kernel feeding mixtures in horizontal and vertical mixing machines.

Merná spotreba energie pri miešaní jadrových kŕmnych zmesí horizontálnou a vertikálnou miešačkou.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 104-111