Issue 9

Andraščík, M., Karabínová, M.

Following the formation and reduction of fertility elements in relation to the final yield of winter wheat.

Sledovanie tvorby a redukcie prvkov úrodnosti vo vzťahu k výslednej úrode ozimnej pšenice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 785-798.

Lichner, S., Zápotočný, V.

Effect of irrigation on the amount and stabilization of perennial fodder crop yields.

Vplyv závlahy na výšku a stabilizáciu úrod viacročných krmovín.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 799-806.

Nitranský, Š.

The correlationship and the relation of regression between stem thickness and efficiency of trees of a wider complex of apricot varieties.

Korelačný a regresný vzťah medzi hrúbkou kmeňa a výkonnosťou stromov širšieho súboru odrôd marhúľ.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 807-814.

Maňkovská, B.

Contamination of cereals, potatoes and maize with fluorine and sulphur.

Kontaminácia obilia, zemiakov a kukurice fluórom a sírou.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 815-821.

Gáborčík, N.

Dynamics of chlorophyl content in the leaves of orchard grass (Dactylis glomerata L.).

Dynamika obsahu chlorofylu v listoch reznačky laločnatej (Dactylis glomerata L.).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 822-830.

Semjan, Š., Kažimír, L.

Milk efficiency of high-production milk cows of the Slovak Spotted Cattle.

Mlieková úžitkovosť vysokoúžitkových dojníc slovenského strakatého dobytka. I. produkcia mlieka a tuku.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 831-840.

Bulla, J., Cibuľa, M., Sarvašová,E.

Activity of some enzymes and concentration of metabolites in the blood plasma of milk cows in relation to the genotype and milk efficiency.

Aktivita niektorých enzýmov a koncentrácia metabolitov v krvnej plazme dojníc vo vzťahu ku genotypu a mliekovej úžitkovosti.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 841-848.

Kulíšek, V., Marenčák, L.

Microscopic characteristic of the musculature of pelvic limb of the rabbit.

Mikroskopická charakteristika svalov panvovej končatiny králika. I. typy svalových vláken a ich úroda.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 849-855.

Vavák, V.

Etological analysis of the activity of milk cows in the run and in the medium of great-capacity loose housing.

Etologická analýza činnosti dojníc vo výbehu a v prostredí veľkokapacitného voľného ustajnenia.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 856-862.

Grofík, R.

Development of the cost rate and production of selected farm crops.

Vývoj nákladovosti a produckcie vybraných poľnohospodárskych plodín.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 9, pp. 863-872.