Issue 2

Tomáš, J.

Effect of sulphur on the yield formation and nutrient resorption by horse bean (Vicia faba L.).

Vplyv síry na tvorbu úrody a resorpciu živín bôbom obyčajným (Vicia faba L.).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 89-96.

Brindza, J.

Variability of the weight of grains and their content of rough protein in the winter wheat spike.

Variabilita hmotnosti zŕn a ich obsahu hrubého proteínu ozimnej pšenice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 97-108.

Kulich, J., Kulichová, R.

Comparison of the phytotoxicity of arsenic and lead.

Porovnanie fytotoxicity arzénu olova.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 109-117.

Seifert, G.

Contents of mineral nutrients in the grass mass.

Obsah minerálnych živín v trávnej hmote.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 118-125.

Majerčiak, P., Krcho, I., Kopáčik, J.

Saw gravidity detection by hormonal and ultrasonic testations.

Detekcia gravidity prasníc hormonálnou a ultrazvukovou testáciou.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 126-133.

Antal, J., Bulla, J., Cibuľa, M.

Investigation into meat efficiency of heifers of the Slovak Spotted Breed.

Výskum mäsovej úžitkovosti jalovíc slovenského strakatého plemena.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 89-96.

Medvecký, D.

Investigation into an alternative technique and the number of waterings of calves with milk mixture solution per day.

Výskum alternatívnej techniky a počtu napájaní teliat roztokom mliečnej zmesi za deň.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 141-151.

Hladký, V., Baňkos, Š.

I. A study of the etology of pigs on the priciple of the habituation test.

I. Štúdium etológie ošípaných na princípe habituačného testu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 152-162.

Brouček, J., Kovalčiková, M., Kovalčik, K., Fľak, P.

Reaction of haematological indicators of milk cows to the action of high temperature.

Reakcia hematologických ukazovateľov dojníc na pôsobenie vysokej teploty.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 163-172.

Šimo, D.

Estimation of labour consumption, fuels and expenses at harvest and after-harvest conditioning of maize for kernel.

Hodnotenie spotreby práce, pohonných látok a nákladov pri zbere a pozberovej úprave kukurice na zrno.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 2, pp. 173-183.