Issue 9

ŠARAPATKA, B., MÉKOTOVÁ, J., ŠTÉRBA, O.

Agriculture and land use optimization in a riverine landscape respecting non-productíon functions.

Zemědélství a optimalizace využití říční krajiny s respektováním mimoprodukčních funkcí.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 9, pp. 449-455

FEHÉR, A.

Possibilities of use of expansive weeds and invasive plant species ín assessment of sustainable agroecosystems.

Možnosti využívania expanzívnych burln a inváznych druhov rastlín pri hodnotení trvalo udržateľných agroekosystémov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 9, pp. 456-462.

SRNKA, Š., KALINOVÁ, J., MOUDRÝ, J.

Growing of energy woods on water treatment.

Pěstování energetických dřevin na čistírenských kalech.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 9, pp. 463-469.

PIPÍŠKA, M., HORNÍK, M., LESNÝ, J., AUGUSTÍN, J.

Transfer of 137Cs radiocesium from contamined non-tilled soil into autochthonous vegetation.

Transfer rádiocézia 137Cs z kontaminovanej neobrábanej pôdy do voľne rastúcej vegetácie.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 9, pp. 470-478.

KOLÁŘ, L., MOUDRÝ, J., KALINOVÁ, J.

Use of soil sequential analysis for the study of hazard elements contamination in buckwheat and millet.

Uplatnění sekvenční analýzy půd při studiu kontaminace pohanky a prosa rizikovými prvky.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 9, pp. 479-488.

HORÁČEK, J., KOLÁŘ, L., LEDVINA, R., ŠABATKA, J., ČECHOVÁ, V.

Microbial activity and soil physical properties under minimum tillage systems in cambisol.

Aktivita mikroorganismá a fyzikální vlastnosti kambizemé v systému minimálního zpracování.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 9, pp. 489-496.

PETŘVALSKÝ, V., PORHAJAŠOVÁ, J., URMINSKÁ, J.

Evaluation of occurrece soil organisms with accent on order Coleoptera in dependence on organic substances matter.

Zhodnotenie výskytu skupín pôdnych živočíchov s dôrazom na rad chrobáky (Coleoptera) v závislosti od množstva organickej hmoty.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 9, pp. 497-501.