Issue 8

ONDRIŠÍK, P., URMINSKÁ, J.

Dynamic of inorganic nitrogen in the soil in dependency on agrotechnical measures.

Dynamika anorganického dusíka v pôde v závislosti od agrotechnických opatrení.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 393-401.

BURGER, F., GOMBOŠ, M., IVANČO, J., LÁTEČKA, M.

Quantification of the unsaturated zone hydraulic functions of agricultural soils.

Kvantifikácia hydraulických charakteristík nenasýtenej zóny poľnohospodárskych pôd.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 402-409.

ŠIRÁŇ, M.

Influence of meadow stand on the temperature and moisture soil regime.

Vplyv lúčneho porastu na teplotný a vlhkostný režim pôdy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 410-416.

KOBZA, J.

Heterogeneity of andosols and their classification.

Heterogenita andozemí a ich klasifikácia.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 417-422.

LIPTAJ, T., BARANČÍKOVÁ, G., PRÓNAYOVÁ, N.

Application of 3'P nuclear magnetic esonance for study of phosphorus structural types in humic acids.

Aplikácia 3'P nukleárnej magnetickej rezonancie pri štúdiu štruktúrnych typov fosforu v humínových kyselinách.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 423-428.

LAHUČKÝ, L., VOLLMANNOVÁ, A., TOMÁŠ, J., TÓTH, T.

Vertical cadmium migration in some soil types.

Vertikálna migrácia kadmia vo vybraných pôdnych predstaviteľoch.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 429-435.

MAKOVNÍKOVÁ, J.

Effect of soil parametres on distribution of aluminium in soils of the Slovak Republic.

Vplyv pôdnych parametrov na distribúciu hliníka v pôdach Slovenska.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 436-441.

FIALA, K., FIALOVÁ, K.

Problem of soil calcium sufficient status with respect to Mehlich III extraction solution.

Otázka dostatočnej zásobenosti pôdy vápnikom z hľadiska pôdneho výluhu Mehlich III.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 8, pp. 442-448.