Issue 2

CHRASTINOVÁ, Z.

Inter-zone and regional differentiation of incomes from agricultural production.

Medzioblastná a regionálna diferenciácia dôchodkovosti poľnohospodárskej výroby.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 57-67.

UBREŽIOVÁ, I., HORSKÁ, E., DOBÁK, D.

Comparison of pea (Pisum sativum L.) production economics in the Czech and the Slovak Republics.

Porovnanie ekonomiky výroby hrachu siateho (Pisum sativum L.) v Českej a Slovenskej republike.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 68-72.

BUDAY, Š.

Relation of a parcel size and market price of land.

Vzťah veľkosti pozemku a trhových cien pôdy.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 73-79.

IŽAKOVÁ, V., MATOŠKOVÁ, D.

Analysis of factors influencing competitiveness in the meat industry.

Analýza faktorov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť v mäsovom priemysle.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 80-94.

VLÁČIL, R., MIHINA, Š.

Parameters of productivity of sheep and labour productivity in the selected herds.

Parametre produktívnosti a produktivity práce vo vybraných chovoch.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 95-104.

LÁTEČKOVÁ, A., SZOVICS, P.

Significance of information systems in pig farming.

Význam prínosu informačných systémov v chove ošípaných.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 105-112.