Issue 12

Folkman, I., Lichner, S.

Study of changes of density in some grass species in natural meadow herbage in a long-term experiment.

Štúdium zmien pokryvnosti niektorých druhov tráv v prirodzenom lúčnom poraste v dlhodobom pokuse.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 881-894.

Gabriš, J.

Contribution to the verification of usefulness of methods for the evaluation of breeding bulls under the conditions of a lower level of the breeding work.

Príspevok na overenie vhodnosti metód hodnotenia plemenných býkov v podmienkach nižšej úrovne plemenárskej práce.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 895-902.

Sidor, V.

Differentiation of utility and constitutional types of our pig breeds, part I.

Diferenciácia úžitkového a konštitučného typu našich plemien ošípaných, I. časť.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 903-912.

Hanzelík, F., Kelemen, P.

Deformation effect of wheat grains in dynamic load pressure.

Deformačná práca zŕn pšenice pri dynamickom zaťažení.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 913-926.

Janáč, K.

The signification of the regional specialization of type buildings for cattle with regard to the climatic regions of ČSSR.

Význam rajonizácie typových objektov pre hovädzí dobytok s ohľadom na klimatické oblasti ČSSR.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 927-933.

Ambroš, P.

Economic effectiveness of foundation production funds in agriculture and the factor influencing it.

Ekonomická efektívnosť základných výrobných fondov v poľnohospodárstve a na ňu vplývajúce faktory.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 934-942.

Habovštiak, J.

Results of making use high nitrogen rations in the countries of the council of economic mutual aid.

Výsledky použitia vysokých dávok dusíka v krajinách RVHP.

Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 943-946.